دادرسی مالیاتی چیست و توسط چه کسی انجام می شود؟

دادرسی مالیاتی چیست و توسط چه کسی انجام می شود؟

دادرسی مالیاتی چیست و توسط چه کسی انجام می شود؟ فرآیند مالیاتی یکی از موارد حیاتی در اقتصاد هر کشور است که به منظور تأمین منابع مالی برای دولت و ارتقاء اهداف اقتصادی و اجتماعی اجرا می‌شود. مالیات‌ها به عنوان درآمد اصلی دولت از مردم در بسیاری از کشورها عمل می‌کنند و برای تأمین هزینه‌های عمومی از جمله خدمات عمومی، زیرساخت‌ها، بهبود زندگی شهروندان و… استفاده می‌شوند. به همین دلیل، فرآیند مالیاتی و روش‌های اجرای آن به یکی از پایه‌های اصلی اداره مالیاتی هر کشور تبدیل شده‌اند. در این مقاله، به بررسی فرآیند مالیاتی و انواع صورت های مالی و حسابداری خواهیم پرداخت.

دادرسی مالیاتی چیست و توسط چه کسی انجام می شود؟

دادرسی مالیاتی چیست و توسط چه کسی انجام می شود؟

دادرسی مالیاتی به فرآیند قضایی اختلافات و اشتباهات مرتبط با مسائل مالیاتی در دیوان‌ها یا مراجع قضائی ویژه مربوط به مسائل مالیاتی اشاره دارد. این نوع دادرسی با هدف تعیین صحت تعهدات مالیاتی، تفسیر قوانین مالیاتی و حل اختلافات مالیاتی اجرا می‌شود. از تصمیم‌گیری درباره تعهدات مالیاتی یک فرد یا شرکت تا مشکلات مرتبط با محاسبات مالیاتی و تفسیر قوانین مالیاتی، همه در حوزه دادرسی مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دادرسی مالیاتی توسط دیوان‌ها و دستگاه‌های قضائی مختص مالیاتی انجام می‌شود که به عنوان دیوان‌ها یا کمیسیون‌های تخصصی مالیاتی شناخته می‌شوند. این نهادها به طور معمول جداگانه از دیگر دستگاه‌های قضائی عمل می‌کنند و به تفسیر قوانین مالیاتی، بررسی مدارک و اطلاعات مالیاتی، و اعلام تصمیم‌های قضائی مرتبط با اختلافات مالیاتی می‌پردازند. آن‌ها در مورد تعهدات مالیاتی، مشکلات محاسباتی، اعتراضات به تصمیمات ادارات مالیاتی، و دیگر موارد مشابه رأی می‌دهند.

اطلاعات و مدارک مالی و مالیاتی در دادرسی مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند و طرفین ممکن است از مشاوران حقوقی یا مالیاتی برای رسیدگی به اختلافات خود استفاده کنند. همچنین، تصمیمات دادرسی مالیاتی می‌توانند اثرات قانونی و مالیاتی مهمی داشته باشند که تاثیر مستقیم بر تعهدات مالیاتی طرفین دارد.

دادرسی مالیاتی به عنوان یک فرآیند قضائی مهم، نقش اساسی در حل اختلافات و تفسیر درست قوانین مالیاتی دارد و تصمیم‌های این دادرسی‌ها تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالیاتی افراد و شرکت‌ها می‌گذارد.

مراحل چرخه دادرسی مالیاتی به چه صورت است؟

دادرسی مالیاتی مجموعه‌ای از اقداماتی است که مودیان مالیاتی برای حل اختلافات مالیاتی خود با اداره مالیات انجام می‌دهند. این چرخه شامل مراحلی است که در هر مرحله، پرونده مودی توسط یک مرجع رسیدگی می‌شود. در نهایت، رأی صادر شده از سوی مرجع رسیدگی، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

مراحل چرخه دادرسی مالیاتی به شرح زیر است:

 • مرحله اول: توافق با رئیس اداره امور مالیاتی

در این مرحله، مودی مالیاتی می‌تواند با ارائه مدارک و مستندات، درخواست تعدیل یا حذف مالیات تعیین‌شده توسط اداره مالیات را کند. رئیس اداره امور مالیاتی موظف است ظرف 30 روز از تاریخ دریافت اعتراض مودی، به آن رسیدگی کند. در صورت توافق بین مودی و رئیس اداره امور مالیاتی، پرونده مختومه می‌شود.

 • مرحله دوم: رسیدگی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی

اگر مودی با رئیس اداره امور مالیاتی به توافق نرسد، می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی رئیس اداره امور مالیاتی، به هیأت حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند. هیأت حل اختلاف مالیاتی متشکل از سه نفر است که یکی از آنها قاضی، یکی نماینده اداره امور مالیاتی و دیگری نماینده اتحادیه، صنف یا تشکل حرفه‌ای مربوط به مودی است. هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است ظرف 90 روز از تاریخ وصول پرونده، به آن رسیدگی کند و رأی صادر کند.

 • مرحله سوم: رسیدگی توسط شورای عالی مالیاتی

اگر مودی با رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موافق نباشد، می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی، به شورای عالی مالیاتی شکایت کند. شورای عالی مالیاتی متشکل از 15 نفر است که 10 نفر از آنها قاضی و 5 نفر نماینده دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امور مالیاتی هستند. شورای عالی مالیاتی موظف است ظرف 90 روز از تاریخ وصول پرونده، به آن رسیدگی کند و رأی صادر کند.

 • مرحله چهارم: رسیدگی توسط هیأت سه‌نفری وزارت اقتصاد و دارایی

اگر مودی با رأی شورای عالی مالیاتی موافق نباشد، می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی، به هیأت سه‌نفری وزارت اقتصاد و دارایی شکایت کند. هیأت سه‌نفری وزارت اقتصاد و دارایی متشکل از سه نفر است که یکی از آنها قاضی، یکی نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و دیگری نماینده سازمان امور مالیاتی است. هیأت سه‌نفری وزارت اقتصاد و دارایی موظف است ظرف 90 روز از تاریخ وصول پرونده، به آن رسیدگی کند و رأی صادر کند.

 • مرحله پنجم: رسیدگی توسط دیوان عدالت اداری

اگر مودی با رأی هیأت سه‌نفری وزارت اقتصاد و دارایی موافق نباشد، می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات اداری است. دیوان عدالت اداری موظف است ظرف 120 روز از تاریخ وصول پرونده، به آن رسیدگی کند و رأی صادر کند.

نکات مهم در چرخه دادرسی مالیاتی

 • در هر مرحله از چرخه دادرسی مالیاتی، مودی می‌تواند با ارائه مدارک و مستندات، از حق دفاع خود استفاده کند.
 • رأی صادر شده از سوی مراجع رسیدگی در هر مرحله، قطعی و لازم‌الاجرا است.
 • مهلت اعتراض به رأی صادر شده از سوی مراجع رسیدگی، 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی است.

چگونگی به برگ تشخیص مالیات اعتراض کنیم؟

دادرسی مالیاتی چیست و توسط چه کسی انجام می شود؟

اعتراض به برگ تشخیص مالیات، فرآیندی است که مودیان مالیاتی می‌توانند در صورت اعتراض به میزان یا نحوه تعیین مالیات خود، از آن استفاده کنند.

اعتراض به برگ تشخیص مالیات در دو صورت امکان‌پذیر است:

 • اعتراض به میزان مالیات تعیین‌شده: مودی می‌تواند در صورتی که معتقد باشد میزان مالیات تعیین‌شده توسط اداره مالیات صحیح نیست، به آن اعتراض کند.
 • اعتراض به نحوه پرداخت مالیات: مودی می‌تواند در صورتی که معتقد باشد نحوه پرداخت مالیات تعیین‌شده توسط اداره مالیات صحیح نیست، به آن اعتراض کند.

مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیات به شرح زیر است:

 1. ارائه اعتراض: مودی یا وکیل تام‌الاختیار او باید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، اعتراض خود را به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه دهد.

 2. رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی: اداره امور مالیاتی موظف است ظرف 30 روز از تاریخ دریافت اعتراض، به آن رسیدگی کند.

 3. توافق با اداره امور مالیاتی: در صورتی که اداره امور مالیاتی اعتراض مودی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند مالیات تعیین‌شده را تعدیل یا حذف کند. در صورتی که اداره امور مالیاتی اعتراض مودی را وارد تشخیص ندهد، پرونده را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال می‌کند.

ارائه اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی

در صورتی که اداره امور مالیاتی اعتراض مودی را وارد تشخیص ندهد، مودی می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی اداره امور مالیاتی، به هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراض کند.

رسیدگی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی

هیأت حل اختلاف مالیاتی متشکل از سه نفر است که یکی از آنها قاضی، یکی نماینده اداره امور مالیاتی و دیگری نماینده اتحادیه، صنف یا تشکل حرفه‌ای مربوط به مودی است. هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است ظرف 90 روز از تاریخ وصول پرونده، به آن رسیدگی کند و رأی صادر کند.

کلام آخر

در نتیجه، دادرسی مالیاتی، یک راهکار پیچیده و ضروری است که در آن اساسی‌ترین تصمیم‌گیری‌ها را باید با توجه به حقوق و تعهدات مالیاتی دقیقاً بررسی کرد. در مقاله، تلاش داشتیم تا یک نگاه تازه و منحصر به فرد به مفهوم دادرسی مالیاتی ارائه دهیم. مهمترین هدف این فرآیند، حفاظت از اموال شما و بهبود مدیریت هزینه‌های سازمان است. اگر به طور دقیق به تفاصیل دادرسی مالیاتی پرداخته و مسیر بهینه را پیش گیرید، نتایج مثبت تری را خواهید داشت.

جهت بهبود تخصص خود در زمینه مالیات و حسابداری، می‌توانید به دوره‌های آموزش حسابداری ویژه بازار کار به صورت تخصصی در سایت حساب بین مراجعه نمایید. در این دوره‌ها، مهارت‌ها و دانش لازم برای تسلط بر مسائل پیچیده مالیاتی را به دست خواهید آورد. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره‌ها، با متخصصان ما در موسسه آموزشی حساب بین تماس حاصل فرمایید. تیم ما آماده است تا به شما در پیشرفت حرفه‌ای خود کمک کند.

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه‌ها ۰
خرید به قیمت سال قبل
روز:
ساعت:
دقیقه: